זכויות הקניין על תכולת האתר
 
תנאי שימוש באתר
 
כל הכלול באתר זה אשר עומד ברשות המתבונן ו/או המשתמש (כולל דוגמאות,מלל,גרפיקה,תמונות,מידע,קבצים מכל סוג) -על כל אלה תהיינה זכויות קניין ל" עמותה לאמנות חזותית רחובות" (להלן העמותה) ,למשתמשים בשירותיה ולמורשים לפעול בשמה.
אף אחד לא יהיה רשאי לשנות להעתיק ,להוריד קבצים מתוך האתר להעבירם באופן כלשהו,מבלי לקבל אישורה המוקדם של העמותה בכתב.
שימוש אסור שכזה יהווה הפרת חוק כולל חוק זכויות היוצרים, חוק רישום סמל מסחרי,תקנות וחוקי התקשורת

תנאי השימוש באתר